1. Over definities en de toepassing van deze voorwaarden.

De website www.imes.be is een initiatief van:

Imes Dexis NV (Cf. Imes Dexis)
Voogdijstraat 33
B-3500 Hasselt
België
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0446.444.775

E-mail: info@imes.be
Telefoon: +32 11 288 288

Overige begrippen in deze verkoopsvoorwaarden dienen als volgt worden verstaan:

'Koper': iedere rechtspersoon (B2B) die met Imes Dexis in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op Imes Dexis niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.
‘Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.
‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

Imes Dexis behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.


2. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

Imes Dexis besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van Imes Dexis. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van Imes Dexis moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Koper. Imes Dexis zal binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

Imes Dexis kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Imes Dexis de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien Imes Dexis het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Een bestelling is aldus slechts bindend indien ze door Imes Dexis uitdrukkelijk werd aanvaard. Indien de Koper de bestelling van een standaard artikel annuleert bij wijze van een schriftelijke (of elektronische) communicatie is de Verkoper gerechtigd een schadevergoeding te vragen van vijfentwintig (25%) procent van de koopsom, met een minimum van honderd (100) euro. Een bestelling van een niet-standaard artikel kan na onze orderbevestiging niet meer geannuleerd worden. Bij niet-acceptatie van de goederen door de Klant worden deze alsnog integraal aangerekend.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Imes Dexis kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.


3. Onze prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode.

De Koper is de prijs verschuldigd die Imes Dexis in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Imes Dexis worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Imes Dexis heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.


4. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling gebeurt na het ontvangen van de factuur. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

 • Bankoverschrijving na ontvangst (pro forma) factuur

De Koper die voor de eerste keer een bestelling doorvoert betaalt contant voor levering, na ontvangst van de pro forma factuur. Bestaande klanten betalen na ontvangst van de levering en volgens de voor hem geldende betalingstermijn die duidelijk gecommuniceerd werd.

Imes Dexis NV
Voogdijstraat 33
B-3500 Hasselt
Bank: ING
IBAN BE57 3350 0248 2135
BIC: BBRU BE BB

Bank: BNP Paribas
IBAN BE08 2350 2247 5013
BIC : GEBA BE BB

Bank: KBC
IBAN BE83 4500 5650 8115
BIC : KRED BE BB

Onze aanrekeningen zijn ten laatste betaalbaar dertig (30) kalenderdagen na datum van aanrekening. Elke niet betaalde aanrekening brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar. Wanneer de aanrekening onbetaald blijft gedurende tien (10) dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het bedrag van aanrekening met een minimum van zeventig (70) euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Elke wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Imes Dexis het recht om na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Voor facturen met een waarde kleiner dan dertig (30) euro exclusief BTW wordt vijfentwintig (25) euro administratiekost aangerekend. Behoudens uitdrukkelijke weigering binnen acht (8) dagen na ontvangst van de eerstvolgende factuur, behouden wij ons het recht voor om uw facturen voorstaan via elektronische weg aan te bieden.

Imes Dexis stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Imes Dexis behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.


5. Hoe wordt mijn product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Conform het Wetboek Economisch Recht tracht Imes Dexis de leveringstermijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling te respecteren. In geval van een afwijkende leveringstermijn zal dit steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging gecommuniceerd worden aan de Koper. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien Imes Dexis er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Imes Dexis spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Imes Dexis draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van de levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging, maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Koper.

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, gebeuren alle leveringen op risico van de Klant. Leveringen in België gebeuren ‘Franco’ vanaf tweehonderd (200) euro exclusief BTW en vanaf vierduizend (4000) euro omzet over twaalf (12) maanden voortschrijdend.

De Koper dient de goederen bij levering onmiddellijk na te zien. Eventuele zichtbare gebreken dienen zo snel mogelijk en ten laatste binnen de vijf (5) kalenderdagen na de levering aan de Verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de Verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de goederen ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de Verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De Koper verwittigt de Verkoper uiterlijk binnen de tien (10) kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven.

De Koper is als enige uitsluitend verantwoordelijk voor de verdere installatie van de bestelde producten. De koper bevestigt dat hij steeds kennis neemt van alle begeleidende informatie, installatie- en veiligheidsvoorschriften van het product. Op uitdrukkelijke vraag van de Koper kan Imes Dexis bepaalde gespecialiseerde derden vrijblijvend aanbevelen voor de installatie van de producten. Imes Dexis is nooit een partij in de overeenkomst tussen de gespecialiseerde derde en de Koper en is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze gespecialiseerde derden.


6. Gebreken en klachtindiening

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Imes Dexis, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden steeds aan om een motivering over te maken die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen die ter beschikking zijn, zoals foto en video.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Imes Dexis, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. Imes Dexis raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op:

 • • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de goederen, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
 • • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.
 • Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de goederen terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Imes Dexis is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

  Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Imes Dexis deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Imes Dexis is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.


  7. Herroepingsrecht

  Hierover kunnen we kort zijn. Het herroepingsrecht is op basis van het Wetboek Economisch Recht enkel van toepassing bij verkopen op afstand aan consumenten. Gezien Imes Dexis haar producten uitsluitend aanbied in een B2B omgeving, geldt er voor de verkoper in geen enkel geval een afdwingbaar herroepingsrecht.


  8. Overmacht

  Indien Imes Dexis door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Imes Dexis niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Imes Dexis is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.


  9. Intellectuele eigendom

  Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij Imes Dexis. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.


  10. Verwerking persoonsgegevens

  De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via onze website.


  11. Algemeen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Voorwaarden in het gedrang komt, zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In dergelijk geval heeft Imes Dexis het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze voorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat ze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA). Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Imes Dexis, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, die niet minnelijk of via arbitrage kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbanken waar Imes Dexis gevestigd is, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.

  12. Acties en kortingsbonnen

  Acties en kortingsbonnen zijn geldig vanaf een aankoopbedrag van €80 en geldig t.e.m. 31/12/2019

  • Niet cumuleerbaar met andere acties
  • 1 bon per persoon
  • Niet inwisselbaar voor geld
  • Enkel geldig in de Imes Dexis shop Hasselt


  ***